Menu

CT Cổ phần

Popup "Báo cáo chi tiết sử dụng thiết bị". Phần footer đang bị thừa khoảng trắng (webapp). Yêu cầu: Cắt bỏ khoảng trắng